โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์   เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกประเภทสามัญ   ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ขออนุญาตเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2527  ตามใบอนุญาตที่  2/2527  ให้รับนักเรียนได้  210  คน

เริ่มเปิดการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2527  ในระดับชั้นอนุบาล 1-2  มีนักเรียนทั้งหมด  59  คน  มีครู  4  คน  โดยมีนายทองหล่อ  ผิวเกลี้ยง เป็นผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ และครูใหญ่  มีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง ต่อมาขยายพื้นที่สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  ปัจจุบันมีเนื้อที่  7  ไร่  3  งาน  2.8  ตารางวา  มีอาคารเรียน 4 หลัง

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444