โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 

ข้อมูลครูและนักเรียน

 

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
เตรียมอนุบาล 3 75
อนุบาล 1 6 240
อนุบาล 2 6 240
อนุบาล 3 6 240
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 246
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 225
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 241
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 238
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 207
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 183
รวม 50 2,135

 

สถิติจำนวนนักเรียน พ.ศ. 2527-2557

ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา2557

 

โรงเรียน จำนวน (คน) ร้อยละ
ห้อง Gifted โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ 21 10.71
ห้อง Gifted โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ 29 14.80
โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ 66 33.67
โรงเรียนนารีรัตน์  จ.แพร่ 58 29.59
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จ.แพร่ 11 5.61
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 0.51
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 1 0.51
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย 1 0.51
โรงเรียนกาญจนาภิเษก จ.สุพรรณบุรี 1 1.02
โรงเรียนชลบุรี จ.ชลบุรี 1 0.51
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จ.แพร่ 2 1.02
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน จ.แพร่ 1 0.51
โรงเรียนหนองม่วงไข่ จ.แพร่ 2 1.02
โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ 1 0.51
รวม 196 100.00

 

ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา2557

 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ
ผู้บริหาร 3 2.56
ครูระดับอนุบาล 32 27.35
ครูระดับประถมศึกษา 51 43.59
ครูต่างชาติ 6 5.13
บุคลากรทางการศึกษา 3 2.56
ครูพี่เลี้ยง 12 10.26
ครูอัตตราจ้าง 10 8.55
รวม 117 100.00

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444