โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
     

 


ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

> ชั้นเตรียมอนุบาล อายุครบ 2 ปีบรบูรณ์

> ชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์

> ชั้นอนุบาล 2-3 และ ชั้น ป.1 - ป.6 รับเพิ่มตามความจุนักเรียน

หมายเหตุ - นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
  - ผู้ปกรองที่มีสิทธิ์เบิก สามารถเบิกได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 เป็นต้นไป

 

หลักฐานการสมัคร

ผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันสมัครพร้อมหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ผู้ปกครองรับรองสำเนา) 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ผู้ปกครองรับรองสำเนา) 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา (รับรองสำเนา) อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายนักเรียน (เห็นหน้าชัดเจน) 1 รูป
6. หลักฐานการศึาษาจากโรงเรียนเดิม (เฉพาะระดับประถมศึกษา) ได้แก่ ปพ. 1 สมุดรายงานผลการเรียน ระเบียนสะสม บัตรสุขภาพ ฯลฯ

 

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนนักเรียน

นักเรียนใหม่

- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท ชำระในวันที่สมัคร ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้

ไม่ว่ากรณีใดๆ

- กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ลาออกหลัง 7 วันหลังจากเปิดภาคเรียนทางโรงเรียน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนตามประกาศของโรงเรียน

- ภาคเรียนที่  1        ชำระภายในเดือนพฤษภาคม  2564
- ภาคเรียนที่  2        ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

>>กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ลาออกก่อนเปิดภาคเรียนน้อยกว่า  15  วัน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนตามประกาศของโรงเรียน

 

 

เวลาเรียนและการแต่งกาย

เปิดทำการสอนวันจันทร์ - ศุกร์

เวลาเรียน

ระดับอนุบาล เวลา 08.10 - 15.00 น.

ระดับประถมศึกษา เวลา 08.10 - 16.00

ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม - ตุลามคม

ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม

การแต่งกาย

ระดับเตรียมอนุบาล วันจันทร์ - ศุกร์ ชุดพละ

ระดับอนุบาล 1 - 3 วันจันทร์ และ พฤหัสบดี ชุดพละ

ระดับขั้นอนุบาล 2 และ 3 วันพุธ ชุดบำเพ็ญประโยชน์

(วันอื่นๆแต่งกายด้วยชุดนักเรียน)

 

ติดต่อสอบถาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ (ห้องธุรการ)

เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00น. (หยุดวันอาทิตย์)

โทรศัพท์ 054 - 511988 โทรสาร 054-621444

 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444