โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ชั้นเตรียมอนุบาล อายุครบ 2 ปีบรบูรณ์

ชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์

ชั้นอนุบาล 2-3 และ ชั้น ป.1 - ป.6 รับเพิ่มตามความจุนักเรียน

หมายเหตุ - นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
  - ผู้ปกรองที่มีสิทธิ์เบิก สามารถเบิกได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 เป็นต้นไป
  - ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับเพิ่มตามความจุนักเรียน

 

หลักฐานการสมัคร

ผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันสมัครพร้อมหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน ผู้ปกครองรับรองสำเนา 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ผู้ปกครองรับรองสำเนา 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา (รับรองสำเนา) อย่างละ 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายนักเรียน (เห็นหน้าชัดเจน) 1 รูป
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. หลักฐานการศึาษาจากโรงเรียนเดิม (เฉพาะระดับประถมศึกษา) ได้แก่ ปพ. 1 สมุดรายงานผลการเรียน ระเบียนสะสม บัตรสุขภาพ ฯลฯ

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน

รายการ เตรียม อนุบาล ประถม
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เบิกได้) - 2,756 2,671
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,970 - -
- ค่าอาหาร (อาหารว่างอนุบาล) 2,000 3,000 3,000
- ค่าซักฟอก 250 250 -
ค่าอาหารเสริม (นม) 600 - -
- ค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ 500 - -
- ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ - - 1,000
- ค่าเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ - 1,000 1,000
- ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี 150 150 150
ค่าบำรุงห้องสมุด/ภาคเรียน - - 100
- ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร - 750 750
รวม 9,470 7,906 8,671

หมายเหตุ :

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และนักเรียนอนุบาลเข้าใหม่เก็บค่าเครื่องใช้แรกเข้า 700.- (ครั้งเดียว)

-เครื่องใช้แรกเข้าทางโรงเรียนจัดหาและดูแลให้ตลอดทั้งปี ดังนี้ แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้ากันเปื้อน ที่นอน หมอน

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกาาปีที่ 6 ได้รับอุดหนุนอาหารเสริมนมทุกวัน ๆ ละ 1 ถุง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ที่แสดงในตารางเป็นการประมาณการจาก ปีการศึกษา 2561 ซึ่งใน ปีการศึกษา 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครอง ทราบในวันมอบตัวอีกครั้ง

 

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนนักเรียน

นักเรียนใหม่

- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท ชำระในวันที่สมัคร ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้

ไม่ว่ากรณีใดๆ

- กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ลาออกหลัง 7 วันหลังจากเปิดภาคเรียนทางโรงเรียน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนตามประกาศของโรงเรียน

นักเรียนเก่า

-ภาคเรียนที่ 1 ชำระภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

-ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

-กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ลาออกก่อนเปิดภาคเรียนน้อยกว่า 15 วัน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทผ

 

การมอบตัวนักเรียนใหม่

ผู้ปกครองนำนักเรียนใหม่มอบตัว ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562

- มอบตัวพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

- หากนักเรียนไม่มามอบตัวในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัครคืน

 

เวลาเรียนและการแต่งกาย่

เปิดทำการสอนวันจันทร์ - ศุกร์

เวลาเรียน

ระดับอนุบาล เวลา 08.10 - 15.00 น.

ระดับประถมศึกษา เวลา 08.10 - 16.00

ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม - ตุลามคม

ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม

การแต่งกาย

ระดับเตรียมอนุบาล วันจันทร์ - ศุกร์ ชุดพละ

ระดับอนุบาล 1 - 3 วันจันทร์ และ พฤหัสบดี ชุดพละ

ระดับขั้นอนุบาล 2 และ 3 วันพุธ ชุดบำเพ็ญประโยชน์

(วันอื่นๆแต่งกายด้วยชุดนักเรียน)

 

กำหนดการต่างๆ

เรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course)

-วัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 ถึง วัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)

- หยุดวันสงกรานต์ วันที่ 15 - 17 เมษายน 2562

- ค่าเรียนพร้อมอาหารกลางวัน 3,000 บาท

จำหน่ายหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน

- วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

- รับสิทธิ์อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมจำหน่ายแบบเรียน

ชุดนักเรียน ชุดพละ

ประชุมผูปกครองนักเรียนใหม่

- วัน เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ หอประชุม

โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

เปิดเรียนภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562่

- วัน อังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

ปฏิทินนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร

เรียน ภาคฤดูร้อน

มอบตัว

นักเรียนใหม่

ซื้อหนังสือ ชุดพละ อุปกรณ์ การเรียน

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่

1 พ.ย. 6

 

25 มี.ค. 62

ถึง

26 เม.ย.62

 

2-3 พ.ค. 62

 

11 พ.ค. 62

13 พ.ค. 62

 

 

ติดต่อสอบถาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ (ห้องธุรการ)

เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00น. (หยุดวันอาทิตย์)

โทรศัพท์ 054 - 511988 โทรสาร 054621444

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444