โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


ข่าวกิจกรรม

# การสอบ Pre O-net ป.6 และ Pre NT ป.3 รอบที่ 1 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559

# กิจกรรม"รวมพลังแห่งความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช" ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 วัน อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียด...

# คณะผูบริหาร ครู นักเรียน และนักการภารโรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ร่วมพิธีถวายความอาลัย ส่งพระดวงวิญญาณ พระบามสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรค์คาลัย ในวัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียด...

# กำหนดการ ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถม ตั้งแต่วัน พฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึง วัน จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียด...

- กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2559 บริเวณโรงยิมแฝด สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ่ดูรายละเอียด...

- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7, 10 - 12 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียด...

- กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์เยาวชนรักษ์เมืองแพร่ วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนมาดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ดูรายละเอียด...

- กำหนดการจัดกิจกรรมค่าย Play & Learn Kid Camp ของนักเรียนระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 18, 24-25 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ดูรายละเอียด....

# กำหนดการสอบประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาตร์แและวิทยาศาสตร์ (TEDET)....ดูรายละเอียด...

# ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 วันที่ 20 สิงหาคม 2559....ดูรายละเอียด...

# ผลการแข่งขันทางวิทยาศตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ววันที่ 18-19 สิงหาคม 2559... คลิ๊กดูผล...

# กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559... ดูรายละเอียด...

# ร่วมแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกชพร ธรรมรงค์กุล ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาวิทยาศาสตร์ และรางวัลเหรียญทองแดง สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

# ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2558

# ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ระดับจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ คลิ๊กดูผล

# ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 สอบคัดเลือก รอบที่2

# กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2559

- กำหนดกิจกรรมทัศนศึกษา พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง "1188 ปี ของดีเมืองแพร่ เด็กแป้ แอ่วแป้"

- ประกาศผลการแข่งขันต่างๆ

- ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบแรก คลิ๊กดูผล...

- ผลการแข่งขันทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คลิ๊กดูผล...

- ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วัดแววค่ายอัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 คลิ๊กดูผล...

- ยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัล Top Ten ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ์และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ที่ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

- ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 สอบคัดเลือก รอบที่1

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ เรื่องในวันครู ปีการศึกษา2558

- ยินดีกับนักเรียนคนก่งที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2558

- ยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัล การสอบธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 34

- ยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัล การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาตร์ ครั้งที่ 16 โดยมูลนิธิ ดร.สหวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา ร่วมกับ Learn & Play MATHGROUP

- ยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ปี 2558

- การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2559

....กิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 59

....กิจกรรมวันที่ 23 มกราคม 59

- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 14-15 มกราคม 2559

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาส

- โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2558

- กิจกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2558

- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

-กิจกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2558

-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

-กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

-กิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2558

-กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

-ผลการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

- แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557

- ปิดเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

- การจัดงานฉลองคริสต์มาส 2014

- งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่

- การแข่งขันกีฬาสีภายใน ของโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ วันที่ 28 พ.ย. 57

- การสอบ Pre Onet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 24 พ.ย. 57

 

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444